Středisko výchovné péče "ŠLUKNOVSKO"

KDO JSME

SVP „Šluknovsko“ je ambulantním školským zařízením, které poskytuje pomoc těm, kteří se potýkají především s problémy v oblasti výchovy a chtějí vzniklé potíže aktivně řešit. Naše činnost je zaměřena na předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby.

Ve středisku se vám bude věnovat tým specialistů: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog. Poskytujeme pomoc dětem, rodičům, pedagogickým pracovníkům, třídním kolektivům.
NABÍZÍME
• důvěru, pochopení, podporu, individuální přístup
• bezpečný prostor pro řešení životních potíží
• diskrétnost a dodržování etických zásad
• služby diagnostické, preventivně výchovné, poradenské
• spolupráci se školami a ostatními pomáhajícími organizacemi
• následnou péči po ukončení pobytu v oddělení internátním nebo celodenním
• jednorázovou poradenskou pomoc v obtížné životní situaci
• dlouhodobou výchovně vzdělávací péči


S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT
• poruchy chování (např. lhaní, krádeže, útěky z domova, agresivita)
• záškoláctví, školní fobie, neúspěšnost ve škole
• rizikové trávení volného času
• osobnostní a psychické problémy (např. nízké sebevědomí)
• experimentování s návykovými látkami
• neporozumění s vrstevníky, partnerské problémy dospívajících
• problémy v rodinných vztazích
• akutní krizové stavy, tíživé životní situace apod.

Odborní pracovníci:
Vedoucí SVP, speciální pedagog - etoped SVP Mgr. Jana Bajanová
Sociální pracovnice SVP Bc. Pavla Mecelová, DiS.
Speciální pedagog – etoped SVP Mgr. Lenka Hendrychová
Psycholog SVP PhDr. Miroslav Schovanec

Kontakt
Adresa (korespondenční): SVP "ŠLUKNOVSKO", Čapkova 814/5, 407 53 Jiříkov
Adresa (sídlo): SVP: 9. května 900/2, 407 53 Jiříkov
Mgr. Jana Bajanová:
778 742 766
vedoucisvp@ddsjirikov.cz
Bc. Pavla Mecelová, DiS.:
770 149 854
socialnisvp@ddsjirikov.cz
Mgr. Lenka Hendrychová:
778 742 765
etopedsvp@ddsjirikov.cz
PhDr. Miroslav Schovanec:
psychologsvp@ddsjirikov.cz


Ke stažení
Letáček A4 - 1.7.2015
Letáček A5 - 1.7.2015