Hygienická opatření a pravidla provozu SVP z důvodu pandemie COVID - 19

V současné situaci je potřeba upravit režim chodu ambulantního střediska. Středisko výchovné péče „Šluknovsko“ se bude řídit následujícími opatřeními:

• návštěva střediska je možná pouze v případě, že klient (dítě, doprovázející osoba, pedagog) nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
• doporučujeme osobám odpovědným za výchovu, aby zvážili návštěvu střediska, pokud jejich dítě, nebo ony samy patří do okruhu osob s rizikovými faktory (věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic, onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou, porucha imunitního systému, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dialýzu, onemocnění jater)
• bude zajištěn dostatečný časový odstup mezi jednotlivými klienty, aby ve středisku nedošlo k jejich osobnímu kontaktu
• dítě by měla doprovázet pouze jedna osoba
• další klient bude vpuštěn do prostor střediska po odchodu předchozího klienta a desinfekci prostor, na vyzvání ke vstupu bude čekat mimo budovu
• klienti i pracovníci budou používat ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos) dle platného mimořádného opatření MZ ČR
• dodržování přísných hygienických opatření:
- důkladné mytí rukou
- dodržování odstupu
- mycí, čistící, desinfekční prostředky na pracovišti
- pravidelné desinfikování nejvíce rizikových povrchů
- časté a dostatečné větrání
- uzavíratelný odpadkový koš pro bezpečnou likvidaci použitých jednorázových ochranných prostředků
• při cestě do střediska se na klienty vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupu v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními apod.)