ZÁKLADNÍ A DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
Diagnostická činnost
Jedná se o zhodnocení stavu a situace klienta. Nalézá se potenciál a zdroje dítěte, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Na základě diagnostiky se stanovují cíle, vybírají se vhodné intervence, vytváří se individuální výchovný plán.
Intervenční činnosti – poradenské, výchovně-vzdělávací, terapeutické
Pracovníci střediska poskytují poradenské služby s cílem zlepšení orientace klienta v problému. Klient za podpory pracovníka hledá možnosti řešení svého problému, dozvídá se o svých právech a povinnostech, získává emoční a sociální podporu, je motivován k práci na změně, dostává se mu informací o dalších možných službách (psychologických, zdravotních, sociálních apod.). Jedná se hlavně o poskytnutí informací, rad, doporučení, případně zprostředkování navazujících služeb. Poradenská služba je nejčastěji realizována formou osobního setkání, může být poskytnuta také telefonicky nebo emailem.
Hlavním cílem výchovně-vzdělávací činnosti je předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování či rizikového chování. Je podporován osobnostní rozvoj v oblasti sociálních dovedností a v oblasti intrapsychické. Jedná se o komunikativní dovednosti, vytváření přátelských vztahů, posílení rodičovských kompetencí, rozvíjení citové vazby mezi dítětem a rodičem, zvládání stresu, frustrace, zátěže, hněvu, agrese, posilování sebeúcty, zvyšování zdravého sebeuvědomování apod.
Mezi hlavní formy práce v našem středisku patří individuální a rodinné konzultace. Každé rodině nebo jednotlivci je přidělen klíčový pracovník, který zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb. Konzultace probíhají hlavně s ním, podle potřeb i s dalšími pracovníky. Komunikuje s pedagogy školy a s dalšími institucemi a odborníky. Konzultace probíhají většinou přímo v prostorách střediska, obvykle trvají jednu hodinu. Způsob, intenzita a délka spolupráce však závisí na řešené problematice.
Pracovníci střediska nabízejí jednotlivým klientům možnost účasti ve výchovně vzdělávacím programu skupinovou formou práce. Předem bývá stanoven cíl, cílová skupina, délka programu, místo realizace a další podrobnosti.
Snahou pracovníků střediska je klienta doprovázet a vést. Nepřicházejí s řešením jeho obtíží, ale provází klienta a pomáhají mu nalézt jeho vlastní způsob, jak situaci zvládnout. Podporují klientův osobnostní rozvoj, pomáhají mu posílit své kompetence a možnosti. Napomáhají fungování sociálních a rodinných vztahů klienta. Cílem je, aby klient porozuměl sám sobě a také obtížím, s kterými se potýká a našel vlastní východisko a sílu k jejich překonání.
V případě potřeby se pracovníci střediska věnují celým třídním kolektivům základních a středních škol (preventivní a intervenční programy, adaptační a kohezivní pobyty).
Metodická činnost
Cílem metodické služby je podpora a edukace pedagogů v oblasti příčin a možností předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování nebo rizikového chování, která směřuje k nalezení optimálních postupů pro práci s dítětem. Jedná se o individuální nebo skupinové konzultace.
Další činnosti
• spolupráce s institucemi zaměřenými na prevenci rizikového chování a ostatními pomáhajícími regionálními institucemi
• aktivní účast na případových konferencích a výchovných komisích
• kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol
• práce s metodikou Zipyho kamarádi – učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace (pro věk 5-7 let)
• práce s metodikou Jablíkovi kamarádi – učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace (pro věk 7-9 let)

Zpět