KDO JSME, NAŠE POSLÁNÍ

SVP „Šluknovsko“ je ambulantním školským zařízením, které poskytuje pomoc těm, kteří se potýkají především s problémy v oblasti výchovy a chtějí vzniklé potíže aktivně řešit. Nabízíme pomocnou ruku zejména dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Naše činnost je zaměřena na předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby. Provázíme své klienty v nalézání bezpečného a odpovědného způsobu života. Podporujeme rozvoj samostatnosti, aktivity, citových a sociálních dovedností, sebedůvěry.

V našem ambulantním středisku se vám bude věnovat tým kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice, speciální pedagožky/etopedky a psycholog. Služby poskytujeme dětem (případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let), členům rodiny, pedagogickým pracovníkům a třídním kolektivům. Pomáháme jim porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení. Veškeré služby poskytujeme bezplatně. Jsou realizovány v souladu s individuálními potřebami dítěte, s ohledem na jeho věk, schopnosti a rodinnou situaci.
NABÍZÍME
• pochopení, důvěru, podporu, individuální a pozitivní přístup
• diskrétnost a dodržování etických zásad, profesionální a rovný přístup
• bezpečný prostor pro řešení životních potíží
• spolupráci s celým sociálním systémem dítěte
• jednorázovou odbornou poradenskou pomoc v obtížné životní situaci
• krátkodobé i dlouhodobé poskytování služeb
• následnou péči po ukončení pobytu v oddělení internátním nebo celodenním


S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT
• poruchy chování (např. lhaní, krádeže, útěky z domova, agresivita)
• záškoláctví, školní fobie, obtížná adaptace na školní prostředí, šikana
• problémy s přijetím autority pedagogů a akceptací školních pravidel
• rizikové trávení volného času
• osobnostní a psychické problémy (např. nízké sebevědomí, emoční labilita)
• neporozumění s vrstevníky, partnerské problémy dospívajících
• problémy v rodinných vztazích
• experimentování s návykovými látkami
• akutní krizové stavy, tíživé životní situace apod.

Zpět